akademiaswinkiskarbonki.pl
ekonomia dla każdego

Regulamin

REGULAMIN SERWISU KREATYWKA

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1 
Serwis Kreatywka dostępny pod adresem www.kreatywka.pl prowadzony jest przez Kreatywka Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań, adres do korespondencji ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań, adres e-mail bok@kreatywka.pl, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533630, NIP 7831719424, REGON 360228514, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 6.000,00 zł (dalej zwany „Serwis Kreatywka”).

§ 2 
Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu Kreatywka jest Kreatywka.
Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na zasadach i w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności Serwisu Kreatywka opublikowanej na stronie Serwisu Kreatywki.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Kreatywkę ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§ 3 
Niniejszy Regulamin skierowany jest do osób korzystających z Serwisu Kreatywka (tj. osób zainteresowanych informacjami na temat zajęć Kreatywki oferowanych przez Kreatywkę) będących konsumentami i przedsiębiorcami.
Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych praw konsumentów przyznanych na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w miejsce zakwestionowanego zapisu niniejszego Regulaminu.
Jeśli jakiekolwiek sformułowania, użyte w niniejszym Regulaminie okażą się wątpliwe lub niezrozumiałe będą tłumaczone na korzyść konsumentów.

II. DEFINICJE

§ 4 
Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
1. Dzień roboczy - każdy dzień od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy,
2. Formularz zapisu na zajęcia - formularz dostępny w Serwisie Kreatywka umożliwiający Użytkownikowi Zapisanie się na zajęcia oferowanie i prowadzone w oddziałach Kreatywki,
3. Formularz dla franchisingobiorcy - formularz dostępny w Serwisie Kreatywka umożliwiający Użytkownikowi Złożenie aplikacji w celu ubiegania się o bycie franchisingobiorcą Kreatywki,
4. Formularz dla instruktora - formularz dostępny w Serwisie Kreatywka umożliwiający Użytkownikowi Złożenie aplikacji w celu ubiegania się o bycie instruktorem prowadzącym zajęcia Kreatywki,
5. Użytkownik/Klient – każda osoba korzystająca z Serwisu Kreatywka będąca:
 a) osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadkach dopuszczonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa i na zasadach w nich przewidzianych również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo
b) ​
osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
6. Kreatywka – spółka Kreatywka Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań, adres do korespondencji ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań, adres e-mail bok@kreatywka.pl, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533630, NIP 7831719424, REGON 360228514, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 6.000,00 zł,
7. Newsletter – usługa elektroniczna, świadczona przez Kreatywkę, polegająca na dystrybucji za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, umożliwiająca korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie informacji na temat produktów i usług oferowanych przez Kreatywkę,
8. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Kreatywka,
9. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Kreatywkę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Kreatywka,
10. Zapisanie się na zajęcia - oświadczenie woli Użytkownika, złożone poprzez Formularz zapisu na zajęcia, zmierzające do dokonania rezerwacji miejsca na określonych, wybranych przez Użytkownika zajęciach Kreatywki, przy czym Zapisanie się na zajęcia nie stanowi zobowiązania Użytkownika do uczestniczenia w zajęciach Kreatywki i zawarcia w tym przedmiocie umowy. Do ewentualnego zawarcia umowy o uczestnictwo w zajęciach Kreatywki nie dochodzi za pośrednictwem Serwisu Kreatywka.
11. Złożenie aplikacji - oświadczenie woli Użytkownika, złożone poprzez Formularz dla franchisingobiorcy lub Formularz dla instruktora, zmierzające do nawiązania współpracy z Kreatywką albo franchisingobiorcą Kreatywki przy czym Złożenie aplikacji nie stanowi zobowiązania Użytkownika do zawarcia umowy. Do ewentualnego zawarcia umowy z Kreatywką albo franchisingobiorcą Kreatywki nie dochodzi za pośrednictwem Serwisu Kreatywka.
12. 
Zajęcia Kreatywki – ogólnorozwojowe zajęcia z muzyką dla dzieci organizowane i prowadzone z wykorzystaniem metod, programów i materiałów stosowanych przez Kreatywkę.

III. USŁUGI ELEKTRONICZNE i ICH ZAKRES W SERWISIE KREATYWKA

§ 5 
Za pośrednictwem Serwisu Kreatywka dostępne są następujące Usługi:
1. 
Formularz zapisu na zajęcia,
2. 
Formularz dla franchisingobiorcy,
3. 
Formularz dla instruktora,
4. 
Newsletter.

§ 6  
1. Użytkownik może korzystać z Formularza zapisu na zajęcia w Serwisie Kreatywka.
2. 
Skorzystanie z Formularza zapisu na zajęcia następuje po spełnieniu następujących po sobie czterech kroków:
a) 
wyborze województwa z mapy a następnie miejscowości,
b) 
w tabeli „Zapisy na zajęcia” przy odpowiednich zajęciach kliknięciu pola „Zapisz się”,
c) 
wypełnieniu Formularza zapisu na zajęcia,
d) 
kliknięciu pola „Wyślij zgłoszenie”, przy czym do momentu kliknięcia tego pola Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany wpisanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz wskazówkami dostępnymi w Serwisie Kreatywka).
3. 
Wypełnienie Formularza zapisu na zajęcia polega na podaniu następujących danych:
a) 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna i dziecka, data urodzenia dziecka,
b) 
adres zameldowania, zamieszkania i korespondencyjny (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu komórkowego i domowego, adres poczty elektronicznej,
c) 
informacji o zajęciach.
4. 
Po skorzystaniu z Formularza zapisu na zajęcia Użytkownik otrzymuje automatyczną informację zwrotną informującą o Zapisaniu się na zajęcia.

§ 7
1. Użytkownik może korzystać z Formularza dla franchisingobiorcy w Serwisie Kreatywka.
2. 
Skorzystanie z Formularza dla franchisingobiorcy następuje po spełnieniu następujących po sobie trzech kroków:
a) 
kliknięciu pola „Aplikuj”,
b) 
wypełnieniu Formularza dla franchisingobiorcy,
c) 
kliknięciu pola „wyślij”, przy czym do momentu kliknięcia tego pola Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany wpisanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz wskazówkami dostępnymi w Serwisie Kreatywka).
3. 
Wypełnienie Formularza dla franchisingobiorcy polega na podaniu następujących danych:
a) 
imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
b) 
informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i planowanym oddziale franchisingowym.
4. 
Skorzystanie z Formularza dla franchisingobiorcy skutkuje Złożeniem aplikacji.

§ 8  
1. Użytkownik może korzystać z Formularza dla instruktora w Serwisie Kreatywka.
2. 
Skorzystanie z Formularza dla instruktora następuje po spełnieniu następujących po sobie trzech kroków:
a) 
kliknięciu pola „Aplikuj”,
b) 
wypełnieniu Formularza dla instruktora,
c) 
kliknięciu pola „wyślij”, przy czym do momentu kliknięcia tego pola Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany wpisanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz wskazówkami dostępnymi w Serwisie Kreatywka).
3. 
Wypełnienie Formularza dla instruktora polega na podaniu następujących danych:
a) 
imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
b) 
informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, umiejętnościach wokalnych i muzycznych a ponadto o oczekiwaniach wobec pracy w Kreatywce.
4. 
Skorzystanie z Formularza dla instruktora skutkuje Złożeniem aplikacji.

§ 9  
1. Możliwość otrzymywania Newslettera dotyczy wyłącznie Użytkowników, którzy skorzystali z Formularza zapisu na zajęcia i wyłącznie wówczas, jeśli wyrazili wyraźną zgodę na otrzymywanie Newslettera wraz z wskazaniem adresu poczty elektronicznej e-mail, na który Newsletter ma być przesyłany.
2. Wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera następuje poprzez kliknięcie i zaznaczenie, przez Użytkownika w Formularzu zapisu na zajęcia, pola zgody oznaczonego jako □ (kwadrat) znajdującej się obok oświadczenia o przekazywaniu informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i kliknięciu następnie pola „wyślij”.
3. Udzielona przez Użytkownika zgoda, o której mowa w ust. 2, może być w każdej chwili odwołana bez podania przyczyn, w dogodny dla Użytkownika sposób, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kreatywka.pl lub pisemnie na adres Kreatywka Sp. z o.o., ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań. Kreatywka zrealizuje wolę Użytkownika, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, niezwłocznie jednak nie później niż w terminie wskazanym w § 16 ust. 2 zdanie 2 niniejszego Regulaminu.

§ 10 
Korzystanie przez Użytkownika z Usług następuje nieodpłatne.

§ 11 
Korzystanie z Formularza zapisu na zajęcia, Formularza dla franchisingobiorcy i Formularza dla instruktora ma charakter jednorazowy i kończy się z chwilą w przypadku Formularza zapisu na zajęcia kliknięcia pola „Wyślij zgłoszenie” a przypadku dwóch następnych formularzy kliknięcia pola „wyślij”.

§ 12 
Usługa Newsletter w Serwisie Kreatywka świadczona jest przez czas nieoznaczony.

§ 13 
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Kreatywka są następujące:
1. 
komputer stacjonarny/przenośny lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
2. 
korzystanie i dostęp do poczty elektronicznej,
3. 
dowolna przeglądarka internetowa,
4. 
zalecana rozdzielczość ekranu 1024x768,
5. 
włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

§ 14  
1. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2. 
Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Kreatywka z poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
3. 
Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW

§ 15  
1. Informacje o zajęciach Kreatywki, jak również o współpracy polegającej na prowadzeniu zajęć Kreatywki lub współpracy w formie franchisingu w ramach programu Kreatywka, wskazane w Serwisie Kreatywka a w szczególności ich opisy, wymogi techniczne oraz wskazane ceny i wynagrodzenia, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Do zawarcia umowy o uczestnictwo w zajęciach Kreatywki jak również do nawiązania współpracy z Kreatywką o prowadzenie zajęć Kreatywki lub w formie franchisingu nie dochodzi za pośrednictwem Serwisu Kreatywka.
2. 
Wszystkie ceny z tytułu uczestnictwa w zajęciach Kreatywki, jak również wynagrodzenie z tytułu prowadzenia zajęć Kreatywki oraz należne Kreatywce z tytułu współpracy w formie franchisingu wskazane w Serwisie Kreatywka podane są w złotych polskich i:
a) 
w przypadku konsumentów zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT,
b) 
w przypadku Użytkowników nie będących konsumentami i zamierzającymi rozpocząć współpracę w formie franchisingu nie zawierają podatku VAT.
3. 
Cena z tytułu uczestnictwa w zajęciach Kreatywki podana w Serwisie Kreatywka jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika Formularza zapisu na zajęcia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie Kreatywka, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych zajęć Kreatywki po złożeniu przez Użytkownika Formularza zapisu na zajęcia.
4. 
Po skorzystaniu z Formularza zapisu na zajęcia Kreatywka niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Formularza zapisu na zajęcia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie automatycznej wiadomości zwrotnej na podany w trakcie składania Formularza zapisu na zajęcia adres poczty elektronicznej Użytkownika, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów dotyczących zajęć Kreatywki, oświadczenia Kreatywki o otrzymaniu Formularza zapisu na zajęcia i o jego przyjęciu do realizacji a ponadto niniejszy Regulamin.
5. 
Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi o charakterze ciągłym (Newsletter) następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Kreatywka oraz przesłanie Użytkownikowi wiadomości, o której mowa w ust. 4. Treść umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w Serwisie Kreatywka.

V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW

§ 16
1.Użytkownik i Kreatywka mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi o charakterze ciągłym (Newsletter) w każdej chwili bez podania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kreatywka.pl lub pisemnie na adres Kreatywka Sp. z o.o., ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu, chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
3. W wypadku Użytkowników będących jednocześnie konsumentami Kreatywka może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi, gdy Użytkownik obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza niniejszy Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej dwukrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi w takim wypadku wygasa po upływie 14-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia złożenia przez Kreatywkę Użytkownikowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
4. 
W wypadku Użytkowników nie będących jednocześnie konsumentami Kreatywka może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi, bez wskazywania przyczyn, ze skutkiem natychmiastowym i poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia w tym względzie.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 17
1.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Kreatywkę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu Kreatywka Użytkownik może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kreatywka.pl lub pisemnie na adres Kreatywka Sp. z o.o., ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań.
2. Zaleca się, aby w opisie reklamacji zostało wskazanych jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Kreatywkę.
3. 
Rozpatrzenie reklamacji przez Kreatywkę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od daty złożenia reklamacji.
4. 
Kreatywka przesyła odpowiedź na reklamację na podany przez Użytkownika adres, chyba że Użytkownik wskaże inny sposób przekazania odpowiedzi na reklamację.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 18  
1. Użytkownik będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od jej zawarcia odstąpić od niej bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
2. Konsument może odstąpić od umowy składając Kreatywce jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak skorzystanie z formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, nie jest obowiązkowe.
3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w dogodny dla Użytkownika sposób w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kreatywka.pl lub pisemnie na adres Kreatywka Sp. z o.o., ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań lub poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem Serwisu Kreatywka.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19
1. Usługi za pośrednictwem Serwisu Kreatywka świadczone są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. 
Kreatywka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn a mianowicie w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany sposobu świadczenia Usług w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. 
Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymogi wskazane w art. 384 i 3841 Kodeksu cywilnego, tj. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
4. 
Zmiany niniejszego Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Użytkowników będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Serwisu Kreatywka przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany niniejszego Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Formularze zapisu na zajęcia, Newsletter lub Formularze dla instruktora.
5. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
6. 
Spory powstałe pomiędzy Kreatywką a Użytkownikiem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Kreatywką a Użytkownikiem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kreatywki.
7. 
Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do tekstu niniejszego Regulaminu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtworzenie i wydrukowanie, w domenie www.kreatywka.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Wzór przykładowego oświadczenia Użytkownika będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy. Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy - wzór